top of page

Kuulon kuntoutus ja sen vaikukutus oppimistuloksiin

Referaatti tutkimusraportista: New Vision School 1997/-98

Lukuvuonna 1997 / 1998 tehtiin, USA:ssa laaja 90 oppilasta käsittävä tutkimus auditiivisen
harjoittelun (ADT) vaikutuksesta oppilaisiin. New Vision School on koulupiirissään toimiva
erityiskoulu.

Tämän tutkimuksen englanninkielisessä raportissa käytetään terapiasta lyhennettä HSAT;
Hemisphere Specific Auditory Training. Suomessa tätä terapiaa on kutsuttu jo usean vuoden ajan
nimeltä ADT, Auditory Discrimination Training (suomeksi: kuulonerottelukykyä parantava
auditiivinen harjoittelu, kuulon harjoittelu tai kuulonmuokkaus hoito).

ADT on neurofysiologinen hoitomuoto, jossa kuulohavaintojen välittämiseen ja prosessointiin
(mekaaninen sekä hermostollinen järjestelmä) vaikutetaan terapiamusiikin avulla. ADT:llä pyritään
korjataan auditiivisessa vastaanotossa olevia epätasapainoja, jotka voivat olla: yliherkkä kuulo,
kuuloalueella olevat eriasteiset ja -laajuiset vaimentumat tai korostumat tai vasemman korvan
johtavuus.

Yliherkkä kuulo heikentää keskittymiskykyä ja yliherkkä aisti, tässä tapauksessa kuuloaisti,
kuormittaa liiaksi neurologista järjestelmää vaikuttaen negatiivisesti yksilön suorituskykyyn.

Kuulon vaimentumat tai korostumat sekä vasemman korvan dominanssi vääristävät vastaanotettua
auditiivista viestiä ja heikentävät auditiivista vastaanottokykyä ja heikentävät muistin toimintaa.
Nämä ongelmat saattavat heikentää myös omaa kommunikointikykyä (niukka sanavarasto, epäselvä
puhe).

Yllämainituilla kuulon ongelmilla on yhteistä se, että ne aiheuttavat helposti eriasteisia oppimis- ja
keskittymisvaikeuksia. Myös puheen kehityksen viiveet, sanahahmojen vääristymät ja puheongelmat ovat tyypillisiä oireita.

 

 

Tutustu oheiseen suomennettuun tutkimusraporttiin klikkaamalla alla olevaa  PDF kuvaketta ja lataa raportti.

Samassa rapostiissa on suomennettu 2 auditiivisen kuntoutuksen tutkimusta, ensin Peterin dysfasiapojan tapaus (dysfasia) ja sieuraavaksi tämä USA:ssa tehty laaja tutkimus, the New Vison School erityiskoulussa toteutettu auditiivinen harjoittelu.

 

 

 

Tutustu New Vision School tutkimuksen englanninkieliseen yhteenvetoraporttiin alla ovevasta PDF rapotyista.

 

--------------


Tutkimuksen lopputulos
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, minkälaisia vaikutuksia testein todetun auditiivisen
epätasapainotilan kuntoutuksella saadaan oppilaissa, ja onko terapiamusiikinkuuntelupaikalla
(koulu / koti) merkitystä lopputulokseen. Tutkimuksen tuloksena voimme todeta, että
1. On mahdollista tutkia ja hoitaa suuri joukko oppilaita yhden lukuvuoden aikana.
2. Paikka missä terapiamusiikkia kuunnellaan (koulu tai koti) ei ole niin tärkeää kuin se, kuinka
ohjelma on toteutettu ja kuinka pitkään ja säännöllisesti oppilaat kuuntelevat terapiamusiikkia.
3. Auditiivista erottelukykyä parantavalla kuulon harjoittelulla (ADT) havaittiin olevan selkeitä ja
kiistattomia positiivisia tuloksia oppilaissa mm:

  • Asioiden ymmärryskyvyn kasvussa erilaisissa olosuhteissa

  • Auditiivisen erottelukyvyn parantumisena

  • Parantuneena lausemuistina

  •  Ajattelukyvyn parantumisena ja syy-seuraussuhteiden parempana ymmärryksenä

  • Sosiaalisen käyttäytymisen ja sosiaalisen kielenkäytön positiivisena kehittymisenä

Lopullisena yhteenvetona voimme todeta, että ADT vaikuttaa positiivisesti useisiin auditiivisen
prosessoinnin osa-alueisiin, ja mitä enemmän terapianuhoja kuunneltiin, sitä parempi vaikutus oli.
Lopullinen vaikutus oli oppimiskyvyn parantuminen.

bottom of page