top of page
Koko perhe.PNG

Neurofysiologinen kuntoutus

Sensomotorinen kuntoutus

 

Sensomotorinen kuntoutus – Tervetuloa Suur-Helsingin Sensomotoriseen Keskukseen!

Sensomotorinen kuntoutus yleisnimike useille neurofysiologisen kuntoutuksen eri kuntoutusmenetelmille. Se on kehityksellisten ongelmien, sekä yliaktiivisesti tai epätarkoituksenmukaisesti toimivien aistien hoitomenetelmä.

 

Sensomotorisessa kuntoutuksessa tutkitaan näkö, tunto-, tasapaino- ja kuuloaisti sekä tutkitaan huolella varhaisen kehityksen kehitysvaiheet. Näillä alueilla havaitut poikkeamat saattavat olla syynä moniin oppimisen sekä keskittymisen ongelmiin.

Sensomotorinen kuntoutus on ns. neurofysiologista kuntoutusta, missä testein todetaan aistien toiminta.

 

Huolellisen alkuhaastattelun (anamneesi) avulla saadaan tieto asiakkaan sairaushistoriasta ja varhaiskehityksestä. Kun fysiologisten testien tuloksia verrataan varhaiskehitykseen, saadaan käsitys asiakkaan kehityksen etenemisestä tutkimushetkeen asti. Näin on mahdollista erotella esimerkiksi mahdolliset sairaudet ja niiden aiheuttamat kehityksen poikkeamat. Testit ovat standardisoituja neurologisia testejä sekä kullekin aistille kehitettyjä standardisoituja testejä. Tarkkojen testien avulla saadaan käsitys jokaisen aistin toiminnasta.

Sensomotorisessa kuntoutuksessa käytettävää harjoitusohjelmaa suunnitellessa pyritään korjaamaan asiakkaan varhaiskehityksen poikkeamat ja/tai viiveet sekä stimuloidaan kutakin aistia tarkasti kohdentavilla harjoituksilla.

Sensomotorinen kuntoutus käsittää käytännössä fyysisiä harjoituksia, millä tehostetaan aistien toimintaa (stimulaatio: tasapaino, näkö, kuulo, tunto jne.) ja parannetaan aistien ja aivopuoliskojen yhteistoimintaa (integraatio). Tärkeää on myös havaita ja harjoituksilla tukea ja läpikäydä lapsen ns. varhaisen kehityksen kaava, missä vauva-ajan refleksien muuntumisprosessi varmistetaan siten, että ns. vauva-ajan heijasteita (primitiivirefleksit) ei jäisi enää jäänteeksi häiritsemään oppimista, motoriikkaa ja keskittymistä.

Harjoittelussa voidaan erotella siis kehitysviiveiden ”kiinniotto”, aistien harjaannuttaminen, aistien integroiminen hyvin toimivaksi kokonaisuudeksi ja lopuksi aistien käytön ”eriytyminen” siten, että aistit eivät häiritse toinen toisiaan. Ohjelman lopuksi voidaan harjaannuttaa vielä ajatusprosessointia ja loogista päättelykykyä, jonka kehitykselle ja hyvälle toiminnalle tehty kuntoutus antaa nyt hyvät edellytykset.

 

Sensomotorinen kuntoutus on hyödyllinen kuntoutusmuoto niille, joilla on ym. alueilla ongelmia tai kehityksen viiveitä. Aistien heikko aktivoituminen, puutteellinen yhteistyö, heikko hermointegraatio ja varhaisen kehityksen kaavan poikkeamat aiheuttavat sitten mm: oppimisvaikeuksia (dysleksia), puhe- ja äänihäiriöiset (dysfasia), motorisia ongelmia, ylivilkkautta tai aistien yliherkkyyttä. Näillä lapsilla esiintyy myös lapsuusajan migreeniä ja yökastelua.

Kiinnostaako sinua sensomotorinen kuntoutus?

bottom of page